Dievo Gailestingumo Institutas
main

Mes esame pasauliečių moterų pašvęsto gyvenimo institutas, veikiantis Lenkijoje, JAV, Italijoje, Lietuvoje ir Ukrainoje.

Mes bendruomeninio gyvenimo neturime. Bandome keisti pasaulį iš vidaus per maldą, darbą ir liudijimą. Visas moteris, kurios jaučia pašaukimą pašvęstam gyvenimui, bet tuo pačiu metu norinčias gyventi ir dirbti sekuliariame pasaulyje, išlaikant glaudų ryšį su savo šeimomis, kviečiame susipažinti su mūsų gyvenimo būdu.

Kuo ypatingas Dievo Gailestingumo Institutas?

rok_2016


Mūsų globėjai yra Gailestingoji Dievo Motina ir Šv. Sesuo Faustina.

Mūsų įkūrėjas palaimintasis kunigas Mykolas Sopočko, Šv. Faustinos nuodėmklausys, ir bendraįkūrėja Liudmila Roško, palaimintojo Mykolo Sopočkos dvasinė dukra.

Mūsų misija yra melsti pasauliui gailestingumo, maldoje šlovinti Dievo gailestingumą, skelbti ir skatinti, kad būtų šlovinamas Dievo gailestingumas ir praktikuoti gailestingumo darbus.

Kasdien mes meldžiamės Dievo gailestingumo vainikėlį, ypač už kunigus, pašvęstuosius asmenis, mirusiuosius, už sielas skaistykloje ir už užkietėjusius nusidėjėlius.

Pagrindinis instituto rūpestis - nusidėjėlių atsivertimas ir sielų gelbėjimas. Mūsų stiprybė kyla iš mūsų pasitikėjimo Dievu, išreikšto šiais žodžiais:

"JĖZAU, PASITIKIU TAVIMI."

Kasdieniniame gyvenime mes sekame gailestingąjį Jėzų, kontempliuodamos Jo paveikslą giliai savo širdyse.

Našlės ir susituokusios moterys gali prisijungti prie Instituto ir vadovautis jo taisyklėmis savo kasdieniniame gyvenime.

Kaip mes gyvename?

image 3

Mes nenešiojame jokių matomų pasišventimo simbolių ir laikome pasišventimą slaptoje.

Žmones turėtų patraukti mūsų švelnumas, meilė, nuoširdumas, atvira ir draugiška nuostata.

Visa mūsų bendruomenė susitinka kartą per metus savaitės rekolekcijoms.

Kartą per mėnesį mes turime susikaupimo dieną mažose grupelėse.

Nepaisant to, kad gyvename toli viena nuo kitos, mus sieja artimi dvasiniai ryšiai.

Mūsų dvasinio gyvenimo centras yra Eucharistija, Biblijos skaitymas ir asmeninė malda, įskaitant liturgines valandas, Gailestingumo vainikėlį ir Švč. sakramento adoraciją.

Mes duodame įžadus, kad gyvensime pagal evangelinius patarimus: skaistumą, neturtą ir paklusnumą.

Mūsų globėjai ir įkūrėjai

image 1

Dievo Gailestingumo Instituto globėja

Šv. Faustina Kovalska

Tu esi mano gailestingumo sekretorė, aš išsirinkau tave šiam darbui šiame gyvenime ir kitame (Šv. Faustinos dienoraštis 1605)

Mano dukra, gailestingumo sekretore, tavo pareiga ne tik rašyti ir skelbti mano gailestingumą, bet taip pat maldauti malonės jiems, kad jie taip pat galėtų šlovinti mano gailestingumą (Šv. Faustinos dienoraštis 1160)

Su savo bendražygėmis melsi gailestingumo sau ir pasauliui (Šv. Faustinos dienoraštis 435)

Per maldą būsi tarpininkė tarp dangaus ir žemės (Šv. Faustinos dienoraštis 438)

image 2

Šv. Faustinos nuodėmklausys, Dievo Gailestingumo Instituto įkūrėjas

Palaimintasis kun.
M. Sopočko

Tai yra kunigas pagal mano širdį, man patinka jo pastangos ... Per jį sėju paguodą kenčiančioms, išvargintoms sieloms; per jį man patiko paskelbti savo gailestingumo garbę, o per šį gailestingumo darbą prie manęs priartės daugiau sielų, negu jis dieną ir naktį iki pat savo gyvenimo pabaigos duotų išrišimą, nes taip jis dirbtų tik iki gyvenimo pabaigos, o dėl šio darbo jis dirbs iki pasaulio pabaigos (Šv. Faustinos dienoraštis 1256)

Šv. Mišios, kurias aukoja kun. Sopočko. Dalyvavau jose ir regėjau mažą Jėzų, kuris vienu piršteliu paliesdamas kunigo kaktą tarė man: Jo mintis yra glaudžiai suvienyta su mano, todėl būk rami dėl mano darbo, neleisiu jam suklysti, o tu nieko nedaryk be jo leidimo – pripildydamas mano sielą didžiulės ramybės dėl viso šio darbo (Šv. Faustinos dienoraštis 1408)MB Milosierdzia

Pagrindinė Dievo Gailestingumo Instituto globėja

Gailestingoji Dievo Motina

Pačioje formacijos pradžioje kiekviena iš mūsų patiki savo pašaukimą Švenčiausiajai Mergelei Marijai ir vienybėje su ja atlieka visas instituto pareigas ir veiklas.

Esu jūsų Motina dėl neišmatuojamo Dievo gerumo. Man labiausiai patinka ta siela, kuri ištikimai vykdo Dievo valią... Būk drąsi, nebijok tariamų kliūčių, bet žvelk į Mano Sūnaus kančią ir taip laimėsi (Šv. Faustinos dienoraštis 449)

.

Vakare, kai meldžiausi, Dievo Motina man pasakė: Jūsų gyvenimas turi būti panašus į mano gyvenimą, tylus ir paslėptas, [turite] nepaliaujamai vienytis su Dievu ir prašyti už žmoniją, ir paruošti pasaulį antrajam Dievo atėjimui (Šv. Faustinos dienoraštis 625)

Marija, mano mokytoja, kuri mane visada pamokai, kaip gyventi dėl Dievo. Nušvinta mano dvasia Tavo tylume ir nuolankume, o Marija (Šv. Faustinos dienoraštis 620)

image 2

Dievo Gailestingumo Instituto bendraįsteigėja, pal. kun. M. Sopočkos dvasinė dukra, pirmoji Dievo Gailestingumo Instituto prezidentė

Liudmila Roško

Yra pasaulyje gyvenančių sielų, kurios nuoširdžiai mane myli, jų širdyje būnu su džiaugsmu, bet jų yra nedaug; yra ir vienuolynuose tokių sielų, kurios mano sielą pripildo džiaugsmo, jose yra įspausti mano bruožai, todėl Dangiškasis Tėvas žvelgia į jas ypač meiliai, jomis gėrėsis angelai ir žmonės, jų skaičius yra labai mažas, jos saugo nuo Dangiškojo Tėvo teisingumo ir išprašo gailestingumo pasauliui (Šv. Faustinos dienoraštis 367)

Išrinktosios sielos mano rankose yra šviesa, kurią metu į pasaulio tamsą ir ją apšviečiu. Kaip žvaigždės apšviečia naktį, taip išrinktosios sielos apšviečia žemę, o kuo siela tobulesnė, tuo daugiau šviesos skleidžia aplink save ir toliau pasiekia; ji gali būti paslėpta ir nežinoma net artimiausiems, o vis dėlto šis šventumas atsispindi tolimiausiuose pasaulio pakraščiuose esančiose sielose (Šv. Faustinos dienoraštis 1601)

Mūsų dvasingumas

Instituto dvasingumas yra paremtas:

  • Dievo gailestingumo skelbimu pagal Šv. Faustinos dienoraštį
  • Palaimintojo Mykolo Sopočkos raštus
  • Šv. Jono Pauliaus II, popiežiaus Benedikto XVI ir popiežiaus Pranciškaus mokymus

Dievo gailestingumo metų paskelbimas 2016-taisiais yra mūsų misijos svarbumo patvirtinimas.

Gausybė malonių ir pažadų yra susiję su Dievo gailestingumo skelbimu. Dauguma jų - su Gailestingojo Jėzaus paveikslu ir Vainikėliu.


image 3

Eugenijaus Kazimirovskio nutapytas Gailestingojo Jėzaus paveikslas

Nutapyk paveikslą pagal piešinį, kurį matai, su užrašu: Jėzau, pasitikiu Tavimi. Trokštu, kad šis paveikslas būtų garbinamas pirmiausiai jūsų koplyčioje ir visame pasaulyje (Šv. Faustinos dienoraštis 47)

Ne dažų ar teptuko grožyje yra šio pasaulio didybė, bet mano malonėje (Šv. Faustinos dienoraštis 313)

Pažadu, kad ta siela, kuri garbins šį paveikslą, nepražus. Taip pat pažadu jau čia, žemėje, pergalę prieš priešus, o ypač mirties valandą. Aš pats ją ginsiu kaip savo garbę (Šv. Faustinos dienoraštis 48)

Jėzus man priminė, ką sakė pirmą kartą, tai yra, kad šie trys žodžiai turi būti matomi. Šie žodžiai yra tokie: Jėzau, pasitikiu tavimi (Šv. Faustinos dienoraštis 327)

image 4

Vainikėlis, novena

Nepaliaudama kalbėk tą vainikėlį, kurio tave išmokiau. Kas tik jį kalbės, patirs didžiulį gailestingumą mirties valandą. Kunigai duos [jį] nusidėjėliams, kaip paskutinį gelbėjimosi ratą; nors būtų labiausiai užkietėjęs nusidėjėlis, jei tik kartą sukalbės šį vainikėlį, patirs malonę iš begalinio mano gailestingumo. Trokštu, kad visas pasaulis pažintų mano gailestingumą; nesuvokiamų malonių trokštu teikti sieloms, kurios pasitiki mano gailestingumu (Šv. Faustinos dienoraštis 687)

Trokštu, kad per šias devynias dienas vestum sielas prie mano gailestingumo versmės, idant pasisemtų jėgų ir atgaivos bei visų malonių, reikalingų gyvenimo sunkumuose, o ypač mirties valandą (Šv. Faustinos dienoraštis 1209)